Traumekonferansen 2024 – Dag 1, del 1 – 12.06.24

Endelig ble det tid for den fjerde traumekonferansen som ble holdt annenhvert år i 2015, 2017 og 2019 før covid kom. (Du finner innleggene mine fra alle tre tidligere konferanser her.) Dette har jeg sett frem til. Jeg er sikker på at disse konferansene har vært med på å forme meg som psykiater i et langt mer nyansert bilde av psykoser og traumer, lærdom som jeg har tatt med meg i møte med pasienter i jobben min. Så å få lov til å delta på en ny konferanse over samme lest som prøver å bygge bro mellom traume-dissosiasjons-feltet og psykosefeltet er noe jeg har sett veldig frem til. (Igjen tar jeg et forbehold om at dette er mine notater som en menig konferansedeltager, og det kan være mange feil i det som blir referert til her. Det er også en del kommentarer fra meg som sniker seg inn her, min forståelse mm. uten at skillet alltid kommer klart frem – dog er ikke dette noe vitenskapelig arbeid på noen måte, så jeg risikerer ikke å miste en statsrådpost.)

Konferansen ble åpnet med musikk på fløyte, harpe og fiolin av tre av Kristiansands symfoniorkester sine musikere. De spilte Deux interludes av Jacques Ibert og var en fin åpning av konferansen. (Med årene har jeg begynt å sette stadig mer pris på disse kulturelle innslagene på begynnelsen av dagen; at jeg synes P1 er blitt en grei kanal og t.o.m. P2 iblant sier vel sitt om alderen min.) Etter dette tok vår lokale psykologspesialist, styreleder i ISPS Norge og primus motor for traumekonferansen gjennom alle årene – og for første gang konferansier – Cecilie Brøvig ordet og introduserte sykehusdirektør Nina Mevold ved Sørlandet Sykehus som holdt et lite åpningsinnlegg. Mevold tok opp det med bro mellom traume og psykose og at hun var stolt av at vi nå hadde vår fjerde konferanse her. Jeg bemerket meg særlig at hun tok opp at selv om vi i vår digitale tid kan ta mye på video, er det likevel viktig å reise og møte mennesker fysisk (dette skal jeg referere til neste gang sykehuset synes det blir for dyrt å sende meg avgårde på konferanse).

Schizofreni, psykose og dissosiasjon; skiftende konsepter i historien

Cecilie Brøvig introduserte Andrew Moskowitz som en som har vært en god støtte for traumekonferansen opp gjennom årene (I 2019 skrev jeg: “Ingen traumekonferanse i Kristiansand uten Andrew Moskowitz! Han var den første foreleseren på den første konferansen i 2015, og var også med i 2017 som leder for paneldebattene. Ikke så rart siden professor og psykolog Moskowitz forsker på sammenheng mellom dissosiasjon og psykose.” Dette gjelder fortsatt for nå er han her igjen for fjerde gang!). Moskowitz har blant annet sittet i hovedstyret til ISPS og har vært må utvikle dissosiasjons-diagnosen i ICD-11. I dag bor han i Washington D.C. hvor han leder masterprogrammet i rettspsykologi ved George Washington University

Den fulle tittelen til Andrew Moskowitz innlegg var “Schizophrenia, Psychosis & Dissociation: Historically-Shifting Concepts Obscure Intriguing Phenomenological Differences”.

Moskowitz har tidligere fortalt oss historien bak ulike begreper som dissosiasjon, schizophreni o.l., og det er alltid interessant å få en gjennomgang av dette temaet som han kan svært godt.

Han tok opp at den biomedisinske modellen er litt som en religion, og da er vi kanskje litt blasfemiske når vi beveger oss ut av paradigmet. For å se litt på hva biologien har å komme med nevnte han 22q11.2-delesjonen, som er en genvariant som noen forfattere hevdet er en av de sterkeste genetiske risikofaktorene for schizofreni. Tja, det er bare 0,3% av dem med schizofreni-diagnose som har 22q11.2-delesjon. I tillegg kan denne delesjonen påvirke svært mange organer (hjerte, immunsvikt, ansiktstrekk, ganespalte, pusteproblemer, blodplatemangel mm., over 180 kliniske egenskaper). Derimot kan et resultat av disse andre endringene føre til sosial ekskludering, og kan det derfor heller være en indirekte årsak til risiko for schizofreni?

DISC1 er et gen som bl.a. påvirker dopaminsystemet og ser ut til å kunne øke risikoen for å utvikle schizofreni. Man har t.o.m. kalt det “DISC” etter “disrupted in schizophrenia”, som å navngi det slik gjør det sant. Men DISC1 påvirker mange deler av hjernen og er også assosiert med mange andre psykiske lidelser og ikke spesifikt for schizofreni.

Så langt har vi ikke funnet noe overbevisende genetisk, så Moskowitz er villig til å spandere middag på den som kan forklare ham forskjellen på en nevropsykiatrisk lidelse og en psykiatrisk lidelse. Denne konferansen bringer budskap om et nytt paradigme, et alternativ den biomedisinske. Schziofreni og psykoselidelser blir knyttet til miljøfaktorer og koblet opp mot traume og dissosiasjon, særlig ved å legge vekt på fenomenologi for å kunne få en bedre forståelse.

Det neste han gjorde var å gå inn på historikken på dette under emnet “Schizophrenia as a Dissociative Disorder: Bleuler, Jung & the ‘Split Mind'”.

At Eugen Bleuler interesserte seg for psykiatri har kanskje med at hans ssøter ble innlagt. Legene i Sveits var tyske og snakket ikke den lokale dialekten. Jeg klarer ikke å referere alt som ble sagt av Moskowitz (les gjerne boken hans), men han fortalte om samarbeid med Jung som bl.a. forsket på et medium og de ulike personene som kom frem under seanser. Bleuler var med å utvikle ordassosiasjon-tester. Men det som er klart er at både Bleuler og Jung tenkte på schizofreni som en dissosiativ lidelse. Bleuler holdt litt fast i at det var en organisk årsak (ellers vanskelig å akseptere sin søsters sykdom?), mens Jung holdt på den psykologiske forklaringen.

Begrepet “schizofreni” som et “spaltet sinn” dukket først opp i april 1908 av Bleuler som en erstatning for det Kraepelinske “dementia praecox”. Dette brukte han da han opplevde at spaltingen var en av de viktigste karakteristikkene. Spalting var hva han kalte dissosiasjon. Han viste også til “komplekser” som skjer hos alle grunnet traumer eller andre vanskelige hendelser i livet. Med “komplekser” her menes nok ikke helt det vi i dag har vi vår norske dagligtale. De så elementer som latens, merkelige assosiasjoner, forstyrelse av oppmerksomhet og Jung skriver senere at komplekser kan være avspaltede psyker.

Fra Bleuler og Jung kommer det frem at spaltingen er sentral i schizofreni, og Bleulers definisjon inkluderer dissosiative lidelser. Så kom Kurt Schneider som mente at schizofreni var en hjernelidelse Formen og ikke innholdet i symptomene var viktig for ham. Han utviklet de kjente førsteranksymptomene (FRS, i 1937), dog påvirket ikke dette den engelsktalende verden før en oversettelse i 1959 (?). FRS inkluderer ting som kommenterende stemmer og somatisk influens, og han mente at FRS var spesifikke for schizofreni.

Under utviklingen av DSM-III var amerikanske psykiatere, deriblant Robert Spitzer, bekymret for dårlig reliabilitet i diagnostiseringen og ble inspirert av Schneiders førsteranksymptomer, og tenkte at dette kunne styrke reliabiliteten (ikke nødvendigvis validiteten). I DSM-III og DSM-IV (brukt inntil nylig) trengte man bare ett symptom for å få schizofreni-diagnosen [og dette gjelder også ICD-10 som vi fortsatt bruker i Norge – mer om hvorfor dette er problematisk senere i konferansen hvor vi fikk vite at stemmehøring er mer vanlig ved dissosiasjon enn schizofreni]. I DSM-5 er dette endret med mindre vekt på FRS, dog fortsatt problematisk (han nevnte ikke ICD-11 som vi etter hvert skal ta i bruk i Norge, men den følger DSM-5 på mange områder).

En av grunnene til behov for endring er at man har sett at FRS også forekommer ved andre lidelser. Richard Kluft så FRS hos multippel personlighet (MPD)-pasientene sine, og kartla disse systematisk hos pasientene sine i 10 år. Kluft fant de aller fleste FRS bortsett fra “delusional perceptions” (vrangforestillinger) og tankekringkasting. Dette har senere blitt replikert av andre (eks. Dorahy 2009: Samtalende stemmer fem ganger mer vanlig ved DID enn ved schizofreni). Intrusjoner og tilbaketrekking mellom deler av personligheten kan forklare hvorfor FRS er vanlig ved DID.

Men hvorfor tok Schneider så feil? Det kan ha hatt noe med utvalget hans, og han trodde heller ikke på DID eller hysteri.

Den neste undertittelen til Moskowitz var “Misdiagnosis: ‘Dissociative Disorders can’t be seen when you’re wearing biomedical spectacles!'”

I DSM-5 snakker man om vrangforestillinger om å bli kontrollert. I ICD-11 er de ikke definert som vrangforestillinger, men likevel et av kjernesymptomene på psykose i schizofreni. Samtidig er det i ICD-11 også kjernesymptomer på DID. De samme symptomene på å bli kontrollert står altså både i schizofreni-kapittelet og dissosiasjonskapittelet i DSM5/ICD-11. Dermed er det fare for at hvorvidt terapeuten enten har traumebriller på seg eller psykosebrillene på vil påvirke diagnosen. Det kan derfor være udiagnostiserte dissosiative lidelser hos folk med schizofreni-diagnose [dette tror jeg også er tilfelle i dag i Norge].

Det er likevel noen ting vi kan se på ved differensialdiagnostisering [dog diagnosemanuelen hjelper oss ikke]. Psykosepasienter har mindre grad av dissosiasjon, og dissosiativ amnesi er sjeldnere ved schizofreni selv om de kan han andre hukommelsesproblemer. Det indre livet og selvforstyrrelsene ser ut til å være forskjellige. Her kommer behovet for å ha en fenomenologisk tilnærming inn.

Å skille disse diagnosene fra hverandre er viktig da behandlingen er forskjellig. Medisiner har f.eks. en større rolle ved psykoselidelser enn ved dissosiative lidelser (som ofte har svært dårlig effekt av antipsykotika). [Min mening er at alle som jobber med psykoser må kjenne til traumelidelser og vice verca.]

Schizophrenia as fragmentation of self and world experience

Giovanni Stanghellini var inntil nå kun et navn jeg kjente som artikkel-forfatter fra UPP/SEPREP. Han er psykiater og professor ved Universitet i Firenze og leder International Network for Philosophy and Psychiatry og har en omfattende publikasjonsliste.

Stanghellini hadde ikke så mange slides, men han hadde mye å si, og har en del begreper som ikke er en del av min hverdag. Jeg hadde derfor større problemer med å få med meg alt han se ift forrige foreleser. Jeg fikk notert en del her, men jeg kapitulerte litt, skrudde på taleopptak på telefonen som jeg så på kvelden har fått Microsoft Word til å transkribere for meg (“selves” ble gjerne til “cells” og “further” ble “father”) før jeg lastet transkripsjonen opp i Google’s Gemini AI-assisterte NotebookLM som kan oppsummere og la deg stille spørsmål kun basert på de dokumentene du laster opp (i dette tilfellet ett dokument – transkripsjonsteksten). Så vi får se hvordan det går. Jeg har her brukt mine håndskrevne notater med støtte fra transkripsjonen og AI. Jeg kan jo begynne med å dele sammendraget som NotebookLM lagde til meg basert på transkripsjonen (som AI’en tror er en litterær tekst):

Denne teksten utforsker temaet fragmentering, spesielt innenfor psykopatologi. Forfatteren bruker eksempler fra tilfeller av borderline personlighetsforstyrrelse og schizofreni for å illustrere hvordan fragmentering manifesterer seg i den enkeltes opplevelse av tid, selvfølelse og persepsjon. Forfatteren trekker også på kunstneriske og litterære eksempler, som verkene til Francis Bacon, Peter Handke og Robert Musil, for å belyse temaet. Ved å analysere disse eksemplene, argumenterer forfatteren for at fragmentering ikke bare er et patologisk fenomen, men også et potensielt tegn på et samfunn i endring. Teksten stiller spørsmål ved vår forståelse av normalitet og patologi når det kommer til bevissthet og temporalitet, og understreker viktigheten av kulturelle og samfunnsmessige faktorer i diagnostisering av psykiske lidelser. Forfatteren oppfordrer klinikere og forskere til å vurdere fragmentering i et bredere perspektiv, og anerkjenne dens potensielle adaptive betydning i en verden i stadig endring.” (AI-generert tekst, ikke validert!)

Fra mine håndskrevne notater har jeg notert meg at Stanghellini startet med at han ikke skulle forsøke seg på å definere hva schizofreni er, men presentere noe av fenomenologien bak schizofreni knyttet opp mot fragmentering. Han skulle ikke prøve seg på å kommentere Moskowitz sitt innlegg heller, for det ville ta flere dager.

“Personlighet” er et vanskelig begrep, hva er det her Bleuler egentlig snakker om. Kanskje bedre å snakke om splitting av “bevissthet”, men hva er det?

Stanghellini fortalte om Aby Moritz Warburg som kanskje hadde fått diagnosen schizoaffektiv lidelse i dag og hans opplevelser av fragmenteringen og hvordan den kanskje kunne vise en lys side av fragmentering, selv om Stanghellini i dag skulle snakke om den mørke delen.

Det er minst to ulike psykopatologiske typer som representerer fragmentering som et fundamentalt aspekt av mental patologi. Den første er såkalte borderline personlighetsforstyrrelse hvor temporal fragmentering, dvs. fravær eller ekstrem skjærhet av narrativ kontinuitet og således av identitet. Den andre er personer med schizofreni. Hos disse er det en dialektisk spenning mellom selv, kropp og velferd (??).

Ved fragmentering ved borderline snakket han om forstyrrelse av “narrativ identitet”, en kontinuitet en person har i fortid, nåtid og fremtid gjennom bevisst og frivillig selv-narrasjon. Disse sliter med å sette sammen ulike deler av seg selv. Narrativ identitet er en forutsetning for at en person skal kunne integrere mostridende aspekter og tendenser til en koherent, overordnet følelse og syn på seg selv. Ved borderline er det et brudd i narrativ identitet. Minner fra fortiden og planer for fremtiden blir ikke uttrykt i nåtidens øyeblikk. De er ikke forankret i tiden og eksistensielt sett driver de avgårde. Det blir vanskelig å tolerere usikkerhet i relasjoner og vanskelig å ta ansvar for egne handlinger. De er overgitt til metamorfe krefter av følelser og følger dem. De må stadig tilpasse seg nye miljøer, nye venner, nye mål osv.

Stanghellini dro så paralleller til kunsten, bl.a. Francis Bacons triptyker, hvordan tre bilder står i hver sin ramme uten en bestemt rekkefølge, uten et narrativ. Eller man kan si at det er en motstand mot et narrativ. Dette kan uttrykke en form for postmoderne temporalitet.

Neste punkt var å snakke om fragmentering ved schizofreni som er mer (drømmeaktige) forstyrrelser av assosiasjon (Kraepelings zerfahrenheit – forvirring). Man mister de naturlige sammenhengene i verden. Det er et misforhold mellom hva som skjer og måten det skjer på. Logiske og naturlige forbindelser blir ignorert.

Et begrep han brukte var “itemization” hvor ting brytes ned i bestanddeler og man ikke ser helheten. Man ser bokstavelig talt ikke skogen for bare trær. Alt brytes opp.

Et komplementært aspekt av fragmentering er syntesen som følger etterpå. Da kan man gjerne få en åpenbaring, hvor man ser den skjulte meningen og kan være opphav til vrangforestillinger.

Hva er roten/årsaken til fragmentering? Han viste til at han sa innledningsvis at Bleulers “personlighet” kanskje burde erstattes med “bevissthet”. Men hva er bevissthet? Ordet “consciousness” kommer fra latin “con-scentia”, muligens fra gresk “syn-eidesis”, å samle viten, com- (together) + scire (to know). På denne måten kan ordets betydning vise til en av de fundamentale egenskapene ved bevissthet, nemlig kapasiteten til å sette sammen detaljene til et enhetlig bilde.

Man snakker om temporal syntese, bevissthetens kapasitet til å sette sammen erfaringer i rekkefølge. Sinnet vårt setter sammen fortiden og fremtiden med nåtiden. Fortiden er beholdt i nåtiden og fremtiden forutses, og man skaper dermed en forventning om en tid forbi nåtiden. Den temporale syntesen delte han også opp i “passiv” og “aktiv” uten at det ble klart for meg helt hvordan dette var utover at den aktive handler om det narrative selvet.

Videre fra konferansen

Jeg blir nødt til å stanse her pga tiden det tar å gå gjennom notatene. Selv om jeg synes det er gøy og lærerrikt å gå gjennom notatene i etterkant (og supplere med å slå litt opp på artikler som nevnes o.l.) så tar dette mye tid og siden jeg er på konferanse i hjembyen min betyr det at det også er andre ting å ta tak i. Jeg har veldig lyst til å skrive litt om neste taler ut, og veldig lyst til å referere til det som ble sagt etter lunsjen; at dissosiasjon gir større prediksjon for stemmehøring (r=0,5) enn psykose. Så kanskje vi heller bør se på stemmehøring først og fremst som et dissosiativt symptom og ikke et psykotisk symptom. Hvis pasienten kun har stemmehøring som fremtredende symptomer så bør de kanskje først utredes for dissosiativ lidelse før man vurderer psykoselidelse.

Jeg håper inderlig at jeg får tid til å skrive mer, men erfaringsmessig kan det fort renne litt ut i sanden (jeg tok notater på den norske ISPS-konferansen tidligere i år, men hadde ikke sjans til å få prioritert tid til å skrive noe, og går det lang nok tid er det vanskelig å huske nok utover notatene til å få skrevet noe fornuftig). (Kanskje får jeg også tid til å lese korrektur på det jeg allerede har skrevet.)

Skrevet i konferanse, Psykiatri | Legg igjen en kommentar

Schizofrenidagene 2023 – Spesialseminar 2

Da er det tid for konferansen igjen, fire år siden sist for min del. Forrige gang var Schizofrenidagene i 2019, like før corona-pandemien brøt ut. Jeg har som tidligere tatt en del notater som jeg velger å bearbeide litt og legge ut her på bloggen. Skulle jeg ha misforstått noe av det jeg har hørt og du ser noen feil her, så gi gjerne en tilbakemelding. Som før tar jeg forbehold om at jeg nettopp kan ha misforstått ting, puttet inn feil sitering/referanse o.l., men bedre får jeg ikke til uten å bruke altfor mye tid til dette. Da dette nettopp tar litt tid tror jeg ikke det blir like grundige oppsummeringer for de kommende dagene.

Utdanning og arbeid – en del av behandlingstilbudet i spesialisthelsetjenesten

I år var det to spesialseminar å velge mellom på tirsdagen. Jeg slo følge med jobbspesialistene fra DPS’et mitt og var med på spesialseminaret om “Utdanning og arbeid”. En sentral modell som er greit å vite kort hva er før du leser videre er “Individual Placement and Support (IPS)”-modellen som går ut på å støtte folk med alvorlige psykiske lidelser til å komme ut i ordinært arbeid tilpasset deres evner og ønsker (du kan lese mer om det her på NAPHAs sider).

Hvis jeg skal begynne med å oppsummere, så ble det lagt vekt på hvor viktig arbeid (og ev. utdanning) er for både den psykiske helsen, men også for selvverdet, å ha en mening med livet. Det er god evidens for denne nytten og i tillegg er det økonomisk svært lønnsomt for samfunnet å satse på å implementere jobbspesialister som en del av spesialisthelsetjenesten. Samtidig har HOD bestemt at jobbspesialister i fremtiden skal være ansatt i Nav, noe som egentlig strider med IPS-modellen, og man ender opp med at spesialisthelsetjenesten ansetter egne arbeids- og utdanningsspesialister (AUS) som i stor grad kan følge IPS-modellen. Det var umulig å gå hjem fra dette spesialseminaret uten å tenke at jobbspesialister er noe vi virkelig trenger i spesialisthelsetjenesten og en svært viktig del av behandlingen er å hjelpe folk til å komme seg i jobb og stå i en jobb.

Jobbspesialister - introduksjon av nettverk

Dagen ble åpnet ved introduksjon av det kliniske nettverket her ved Beate Brinchmann, Nordlandssykehuset, Ellen Ånestad Moen, Sørlandet Sykehus, Lena Heitmann, Stavanger Universitetsjukehus, June Ullevoldsæter Lystad, Oslo Universitetssykehus. Det ble tatt opp at de ønsker å vise betydningen av å støtte personer med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelse med å komme seg i gang med utdanning eller ut i jobb. De ønsket å understreke viktigheten av utdanning som en del av den kliniske behandlingen. De vil fokusere på arbeid som behandlingmål og behandlingmetode i helsetjenesten.

Hvorfor er det viktig å tenke på utdanning og arbeid ved tidlig intervensjon ved psykose (TIPS/EIP)?

Professor og klinisk psykolog Jo Smith fra UK har jobbet i over 30 år med psykose. Selv sa hun at hun hadde i løpet av årene jobbet “oppstrøms”, hvor hun begynte med rehabilitering og så beveget seg opp mot tidlig intervensjon.

Da mange blir syke enten i tenårene eller 20-årene, så er det mange som gjerne er i utdannelse i det de blir syke. Hvis man ikke klarer å fullføre grunnskolen, så er det også vanskelig å komme seg i jobb senere. Derfor vil det for mange handle om å komme i gang med utdannelse igjen først.

Det er mange sosiale konsekvenser av å ikke være i jobb, ikke ha penger. Det fører til begrensninger i hva man kan gjøre i livet. Å ikke være i arbeid gir økt risiko for flere faktorer; dårlig recovery, rusmisbruk, økt fare for tilbakefall og økt selvmordsrisiko.

Det handler om verdier og jobbe for å forhindre sosial urettferdighet. Folk med psykoselidelser burde ha samme muligheter til å leve meningsfylte liv.

I 2008 lagde man gruppen International First Episode Vocational Recovery (iFEVR) Group som samler forskere, klinikere, pårørende, brukere, økonomer og andre som har interesse for å fremme arbeidsorientert recovery for unge som blir syke for første gang. Det er et forum for å drøfte og utveksle ideer innenfor dette feltet, og også fremme dette som en del av behandlingen.

Arbeidsorientert recovery er evidensbasert, og det er kommet Cochrane Reviews både i 2001, 2013 og 2017 som viser at IPS var overlegen for å få folk ut i og bli i jobb kontra andre metoder: “Supported employment and augmented supported employment were the most effective interventions for people with severe mental illness in terms of obtaining and maintaining employment, based on both the direct comparison analysis and the network meta‐analysis, without increasing the risk of adverse events.” (…) “Bond and colleagues studied the effectiveness of fidelity to the key principles of IPS (see above), and found evidence for the contribution of all these principles in helping people obtain and retain work (Bond 1999; Bond 2004).

Smith fortalte videre om de å ta IPS inn i TIPS (engelsk: EIP) (se Nuechterlein et al 2008), noe som fungerer fint. Man jobber heller ut direkte mot utdanning eller vanlig arbeidsplass, og ikke langvarig jobbtrening først.

Hun tok opp at det er viktig å folk ut i utdanning og arbeid tidlig nok, og ikke vente på at de skal bli gode nok først. Hvordan det står til etter 14 måneder predikerer funksjonell recovery og remisjon av negative symptomer etter 7,5 år. (Jeg vet ikke om dette er rette referanser til denne påstanden, men hun nevnte her bl.a. Rinaldi et al 2010 og et systematisk review Bond et al 2022.) Hun nevnte også Thompson et al 2022: “The most consistent finding was that services based on the individual placement and support (IPS) model improved employment outcomes more effectively than did comparison approaches and treatment as usual.” Thompson nevner også behovet for lenger follow-up, noe flere jobber med.

Et annet moment Smith tok opp var hvordan personalets holdninger og tiltro til arbeidsrettede tiltak påvirker både som driver og hindring. Det er også en pågående diskusjon om det skal være en del av helsetilbudet eller Nav. Moe et al 2022 skriver om konsekvenser av å flytte IPS til Nav kontra å ha det i helseteamene (artikkelen er på engelsk, men handler konkret om norske forhold. Jeg har bare skummet artikkelen til nå, men ser ut til at man her kan finne gode argumenter for hvorfor vi trenger jobbspesialister i spesialisthelsetjenesten.)

Er det lønnsomt? Et retorisk spørsmål som klart ble besvart som ja, med studier som hadde sett på akkurat dette. Knapp et al 2014 skriver: “From a broader societal viewpoint, early intervention generates cost savings of £2,234 per person over three years from improved employment and education outcomes.Park et al 2022 viser også at det lønner seg å investere i IPS/SE, selv om vi gjerne skulle hatt lengre follow-up: “There is a strong economic case for the implementation of SE/IPS programmes. The economic case is conservative as evidence on long-term impacts of programmes is limited.

Hva skal til for å implementere IPS i den virkelige verden? Moe et al 2021 ser på dette. Det er ikke bare å ansette jobbspesialister, men man må også tenke på organiseringen, fordeling av ansvar mm.

Hvor står vi i England i dag? Mange kjenner kanskje til NICE som den britiske versjonen av nasjonale retningslinjer innen helsefag. I tillegg til retningslinjer har de såkalte “quality standards” som er høyprioriterte områder hvor man ønsker å øke kvaliteten i helsetjenesten. I 2015 kom de med 8 punkter for voksne med psykose og schizofreni (QS80), en av disse 8 handler om at man skal tilby arbeidsrettet utdanning og støtte (“Carers of adults with psychosis or schizophrenia are offered carer‑focused education and support programmes.“) Tilsvarende har man også punkter for barn (QS120). Det er en nokså robust evidensbase når man inkluderer ting i NICE QS. Det som det derimot er usikkerhet er rundt de som allerede er i utdannelse eller arbeid; er det nyttig at vi hjelper dem? (Kanskje det, men poenget her er at det er lite data på det.)

I UK har de integrert helse og jobb inn i policyen i ulike programmer. NICE sine TIPS-retningslinjer (EIP) anbefaler at jobbspesialister bør være en integrert del av behandlingsteamet og ikke en ytre ressurs. (En anbefaling som er det motsatte av HOD og AID sin vurdering om at alle IPS-jobbspesialister skal være ansatt i Nav.)

Videre anbefalte de at man bør være trent i motiverende intervju (MI). Støtte til jobb og utdanninger er en av flere anbefaliner innen TIPS/EIP, og de tenker at alle bør få tilbud om dette.

Videre viste hun til upubliserte data (Nicholls et al 2023: Employment support and psychotic outcome) at jobbstøtte hadde en klar positiv effekt på psykosesymptomer (p<0,001). Man kan stille spørsmålet om det er vår jobb å tenke på å få folk i arbeid når vi først og fremst jobber med helsen. Denne studien viser at det helt klart er det, ettersom helseeffekten er såpass klar.

Perkins et al 2022 har sett på om minoriteter har like stor nytte av IPS. Konklusjonen er at det har de, og de var ingen forskjell i hvorvidt man kom seg i jobb eller ikke. Derimot er det spørsmål om tilgangen er like god. Blir unge, hvite kvinner tilbudt IPS oftere enn andre?

Videre fortalte professor Smith om et nettverk de har satt opp for å se på mulighet for forbedringer for TIPS-pasientene; NCAP EIP Quality Improvement (QI) og Collaborative and EIP Network (EIPN). De støtter lokale TIPS-team med kvalitetsforbedring.

Så hvor går man videre herfra? Det å gå videre fra en psykisk helse-problem-identitet til en arbeidstageridentitet er viktig. Som eksempel her tok hun opp en erfaringskonsulent som nå har gått videre og holder på å ta doktorgrad, og ikke lenger bare er en person som har vært psykotisk. En annen ting å se på er innsats for å holde folk i jobb versus det å komme i jobb. Det er behov for lengre oppfølgingstider. Man må se på ulikheter i tilgang og tilbud. Hva med komplekse psykoser og folk med kognitive problemer. Skal man gjenta intervensjonen med jobbstøtte?

Til slutt kom hun inn på enkelte utfordringer som å oppskalere det hele, trene opp folk, hvor godt følger folk IPS-modellen (IPS model fidelity)?

IPS – hvordan virker det?

Merethe Nordentoft er professor dr.med. fra København. Ifølge Universitetet i Københavns nettside om henne, er hun ekspert på epidemiologi, selvmordsatferd, psykopatologi og tidlig intervensjon ved psykose. Videre står det at hun har vært leder for en rekke store RCTer som har sett på effekten av psykososiale intervensjoner hvor den danske OPUS-studien er den mest kjente. Til tross for denne merittlisten fremstod hun som jordnær og hyggelig foreleser som ikke brukte noe tid på å fremheve seg selv.

Hun tok utgangspunkt i en relativ nylig publisert artikkel hun har publisert som tar for seg hvordan Danmark har lagt frem en plan om å øke psykiatribudsjettet (i kommuner og psykisk helsevern) med 20% i løpet av en tiårsperiode.

Folk med psykiske lidelser har en kortere forventet levealder og stor sykdomsbyrde og 1 av 3 av oss vil komme i kontakt med psykisk helsevern i løpet av livet. Poenget er at psykiske lidelser koster allerede veldig mye.

Folk med psykiske lidelser dør gjerne av de samme sykdommene som dem uten, men de dør oftest tidligere av dem (se figur 1 i Erlangsen et al 2017, “trumpet”-kurve vs. “tuba”-kurve). Det er flere studier som viser det samme (se Plana-Ripoll et al 2019). Verre er det hvis det også er komorbid rusbruk (Hjorthøj et al 2015).

I Danmark har man publisert noe man kaller “Psykiatriløftet” (mai 2021, pdf-hefte her). Flere ulike organisasjoner og organer i Danmark (arbeidsgivere, personale, brukere, pasienter og pårørende) har blitt enige om 8 tiltak for å bedre psykiatrien i Danmark:

Etter dette gjaldt det å sette opp et budsjett på hva man tenkte at ting kunne koste og gå til politikerene med dette. Nordentoft tok opp at vi måtte være modige her og samarbeide med brukerorganisasjonene. Selv om ikke pengene blir fordelt helt slik de hadde satt opp, så er summen der.

IPS er et av flere tiltak som inngår i å bedre psykiatrien (hun kunne snakket om de andre også, men det var det som var dagens tema). Det er mange fordeler med jobb; ansvar, muligheter, status, meningsfullt, sosialisering. Det er viktig å utforske individuelle preferanser; hva kan være aktuell jobb, og hvordan beholde den?

Tidligere studier har fokusert på støtte til jobb, men IPS kan også brukes til å gi støtte til utdanning. Swanson og Becker 2011 (nei, jeg klarer ikke å søke opp denne publikasjonen, og kan ikke si sikkert at neste påstand her kommer fra den:) tar opp at alle (?) med alvorlig psykisk lidelse kan jobbe i en regulær jobb (“work competitively”) hvis kan finne det riktige arbeidsmiljøet. Vi skal ikke endre på personen, men finne en god match mellom styrker og erfaringer hos vedkommende og jobber i samfunnet. ‘

Swanson har også publisert en praktisk guide til IPS på dansk, og det er mulig at en del av tingene Nordentoft nevnte videre er fra den, men jeg er ikke helt sikker. Poenget hun tok opp er i hvert fall at det ikke er hensiktsmessig å gå fra en arbeidsutprøving og så til en vanlig jobb, men heller gå direkte til en vanlig jobb og trene der.

Videre ga hun oss videre data som støttet IPS. En meta-analyse (Frederick et al 2019) av RCT på IPS fant at IPS hadde bedre outcome mht arbeidslivet enn TAU-gruppen (treatment as usual), og også bedre mht å stå i jobb og inntekt. Selv om IPS også kom bedre ut på andre områder som ikke hadde direkte med arbeidslivet å gjøre så var ikke funnene signifikante. En ting som derimot er tydelig, er at totalkostnadene er lavere ved IPS enn SAU (service as usual) (se Christensen et al 2021).

Nordentoft fortalte så om “The Danish IPS trial”. IPS-jobbspesialist er ansatt i kommunen, men jobbet med psykiatrien. De fleste hadde schizofreni, men også andre alvorlige lidelser (F20-29, F31, F33). Krav om at man måtte være motivert og snakke brukbart dansk. Man så på det å introdusere “Cognitive Remediation and work-related social skills training” og brukte et dataprogram CIRCuiTS (Computerised Interactive Remediation of Cognition – a Training for Schizophrenia) som skal kunne hjelpe på kognitive prosesser og sosial fungering (IPS with enhancements/IPSE). I studien (Christensen et al 2019) hadde man 720 deltagere som ble randomisert i tre ulike grupper, IPS, IPSE og SAU (/TAU). IPS/IPSE hadde effekt på å få folk i jobb eller utdanning, men fant ikke forskjeller på de to IPS-gruppene. Faktisk gikk ting litt tregere for dem med kognitiv trening (346 dager vs 286 dager), men med SAU gikk det lengst tid (548 dager). Det som derimot er klart er at fra et klientperspektiv er man mye mer fornøyd med IPS enn SAU (p:0,000).

Det kom her en “take home message”: IPS korter ned tiden til oppstart i jobb/utdanning, øker antallet timer i jobb/utdanning og øker sjansen for å være i jobb/utdanning i oppfølgingen.

På slutten ble vi presentert for et par andre ting som at det kan hjelpe mot negative symptomer. Det er også tegn til lavere mortalitet ved OPUS enn TAU (Hansen et al 2023) , lavere grad av hospitalisering. Et poeng er at en kostbar intervensjon kan bli billigere i det lange løp.

Arbeid og utdanning i psykisk helsevern og i KPHA OUS

Overlege og professor Petter Andreas Ringen skulle snakke om arbeid og utdanning som en viktig oppgave for helsetjenesten. IPS er nevnt i opptrappingsplanen 2013-23 (eller mente han den nye planen 2023-2033?), og det er nevnt i oppdragsdokumentene fra sykehuseier til helseforetakene. Schizofreni er en av de dyreste sykdommene i samfunnet.

Er arbeid god terapi? Det tydelige svaret her er ja!

Det har vært usikkerhet rundt IPS-jobbspesialisten sin rolle da de ofte ikke er helsepersonell. Helsedirektoratet (HDir) tok derfor kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i 2021, og i 2022 svarte HOD at IPS-jobbspesialister bør være ansatte i Nav og ikke i spesialisthelsetjenesten da disse ikke er å regne som ytere av helsehjelp. Samtidig kom et nytt brev i mai 2023 hvor man innførte arbeids- og utdanningsspesialist (AUS). Disse kan da ha en miljøterapeutisk rolle, og derfor kan de regnes for å yte helsehjelp, og kan da være en integrert del av behandlingsteamet. For det er en utfordring med at IPS-modellen krever at man er integrert i samme behandlingsteam, og det er de ikke hvis de jobber i Nav. Da kan man fort havne i en silo-tenkning (arbeid eller behandling) noe vi prøver å unngå.

Videre fortalte Ringen om hvordan de jobber i KPHA OUS som jeg ikke tar med i dette notatet her.

Work as part of treatment – From rhetoric to reality

Miles Rinaldi er ifølge programmet “Head of Strategic Development, South West London & St. George’s Mental Health NHS Trust og rådgiver for Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset HF.”

Rinaldi tok opp at det tar lang tid fra resultater i forskning til ting blir implementert. Samtidig er det ikke bare å lære seg det tekniske, da det relasjonelle i møtet med personen du skal hjelpe er langt viktigere. Han hadde fått med seg stortingsmeldingen om opptrappingsplanen for psykisk helse (2023-2033) og merket seg særlig punkt 3.5 om arbeid og aktivitet som del av behandling. Skal man ha kvalitet i helsevern er viktige punkter effektivitet, trygghet, personsentrert (tilpasset individets verdier, ønsker mm). Samtidig er det rart at vi har hatt en behandlingmodell (IPS ansatt i spesialisthelsetjenesten) som er det optimale, så endrer man det til noe som er mindre optimalt (IPS ansatt i Nav). Det ville vært rart om man fikk kreft og gikk til kreftlegen, og så sa kreftlegen at: “Du skulle vært her for 6 måneder siden, for da kunne vi gitt deg den beste behandlingen (IPS integrert i spesialisthelsetjenesten), men det kan vi ikke nå lenger. Men vi skal gi deg biter av behandlingen, den vi liker best (AUS).”

Jobb er viktig for helse (Skjærpe et al 2023), og jobb er også en god målestokk for recovery. Det er viktig at vi ikke bare spør om jobb én gang, men spør gjerne på nytt på et senere tidspunkt.

Videre snakket han om hva som gjør oppfølging personsentrert; aktive og informerte individer, valgmulighet, felles beslutningstaking, målsetting, involvert i individuell plan, koordinert oppfølging. Samtidig kan det være at behandler tror at vi jobber med felles beslutningstaking (paternalism vs shared decision making), særlig eksempel på hvor behandler tenker at det ikke passer seg det valget pasienten gjør (behandlere liker ikke når pasientene tar “feile valg”). Vår (behandlere) egne biaser om hva som er mulig jobbvalg kan stå i veien.

Han tok så opp en av sine favorittartikler: “An Ethnographic Study of Job Seeking Among People with Severe Mental Illness” (Alverson et al 2006). I forbindelse med denne tok han opp viktigheten ved motivasjon og opplevelse av mestring, og hvordan vi kan jobbe som helsepersonell ved å snakke om jobb, ha forventninger til jobb, hjelpe med problemer underveis, hjelpe å velge jobb med mer.

Arbeid som psykoterapi

Jan Ivar Røssberg er professor ved UiO og overlege ved seksjon for behandlingsforskning (SEB) ved OUS. Han ble introdusert som en som har forsket mye og på flere ulike ting med bred erfaring. Han tok opp at han ville begynne litt i motsatt ende, snakke om psykoterapi og heller komme frem til hvordan arbeid kommer inn som psykoterapi.

Gjennom historien har ting endret seg. Ingen foredrag er komplett uten å nevne Freud som mente at man ikke kunne jobbe med schizofreni, og det “ligger nok litt i systemet” fortsatt. Så var det en periode hvor man tenkte at det var klart at de skulle ha psykoterapi, gjerne fire ganger i uken noen steder, selv om de var veldig dårlige. Så gikk man tilbake på dette og tenkte at det ikke var aktuelt.

Med CBT var det også en hype-effekt først kanskje rundt år 2000. Etter hvert som terapiformen brer om seg og flere utøver den kommer det gjerne negative resultater (jeg husker selv da British Journal of Psychiatry ca. i 2014 publiserte at kognitiv terapi ikke virker). Etter dette kan det gå to veier. Vi kan droppe det helt fra behandlingen, gi det opp, eller vi kan se hva som virker og hva som er nyttig og ta det med videre. Vi står litt ved det skillet i dag.

Et poeng er at vi kan ikke si at det ikke virker hvis det ikke virker særlig bedre enn TAU, for vi vet at TAU også virker.

Han kom så inn på KATOslo-studien og sammenligning mellom Jobbmestrende oppfølging (JMO) og oppfølging av behandlere (leger, psykologer, ergoterapeut). Mens jobbspesialistene får en kort innføring i kognitiv atferdsterapi (KAT eller CBT på engelsk) på 40 timer og 8 timer undervisning i psykoselidelser, er det minst 2 års lang utdannelse og 3 års veiledning før oppstart for KATOslo. JMO fokuserer på utfordringer på arbeidsplassen, mens KATOslo fokuserer på ting som selvfølelse, depresjon og angst. (Jeg kunne ikke finne noe om KATOslo på nettet utover en masteroppgave som er sperret til neste år, så jeg antar at dette er upubliserte data. Jeg kommer derfor ikke til å legge ut bilder av noen slides her.)

Det som derimot var interessant er at preliminære funn peker på at sykepleiere hadde langt bedre behandlingsresultat med KAT enn psykologer og leger. Så her må vi kanskje tenke nytt om hvem og hvordan vi gir KAT. Det kan også handle om når vi gjør intervensjoner. Det er mer nyttig å jobbe direkte opp mot arbeidsplassen/studiestedet enn å komme en uke etterpå og fortelle om det. En annen viktig ting er å fokusere på A’ene i KAT (arbeid, studier, fysisk aktivitet, natur, musikk, yoga), tiltak som gir mening, reduserer stress og gir økt livsglede.

Hekta på jobb – arbeid ved ruslidelser

Ifølge programmet er Eline Borger Rognli psykologspesialist PhD og jobber som forsker ved RusForsk OUS og prosjektleder for “Hekta på jobb” som forsker på IPS for personer med ruslidelser.

Hun begynte med at det er en rekke forhold som opprettholder rusavhengighet, som at man ikke har noe å stå opp til, ingen mening i hverdagen mm. Å komme i arbeid vil dekke mye av det man mangler. 80-90% av personer med ruslidelser står utenfor arbeidslivet.

Mens det er mye evidens for IPS og psykose, er det lite forskning på IPS og rus. (Dette står det også om i stortingsmeldingen om opptrappingsplanen for 2022-2023 side 60: “Samtidig viser en kunnskapsoppsummering utgitt av Folkehelseinstituttet i 2023 at de ikke kan trekke noen konklusjoner om effekten av IPS for mennesker med rusavhengighet fordi de fant få studier. Det er derfor behov for flere studier som undersøker effekten av IPS for personer med rusavhengighet, men også andre studier om IPS.“) Her kommer prosjektet til Rognli inn nettopp for å forske mer på IPS og ruslidelser.

De har en del utfordringer. De har blant annet 12 ulike Nav-kontor og forholde seg til. Skal man gå i gang med samarbeid med alle? Skal IPS-jobbspesialister ansettes i 0%-stilling på sykehuset? Siden det var et forsøksprosjekt var det mulig å få til litt andre løsninger, og de fikk fire jobbspesialister ansatt i 100% stilling på sykehuset. De har 5 poliklinikker hvorav to LAR-poliklinikker samt to døgnseksjoner. Ingen av jobbspesialistene hadde helsefaglig bakgrunn, men jobbet med jobbinkludering på en eller annen måte tidligere. De hadde faste møtetidspunkter ulike steder så man kunne få kontakt mellom dem og behandlere. Det tok tid å få dem integrert i teamet, og de måtte få opplæring om rusmiddelavhengighet og hvordan man jobber i rusomsorgen.

Pasientene ble tilbudt IPS fra 2020 til juni 2023. I løpet av forskningsperioden kom det berømte brevet som er nevnt tidligere i dag fra HDir 27.04.22 om at IPS-jobbspesialister utelukkende skal være ansatt i Nav, så de ble nødt til å gå for en styrt avvikling av IPS-spesialistene i teamet, hvorav de to siste jobbet frem til juni 2023. HDir kom med et nytt brev i 25.05.23 om arbeids- og utdanningsspesialister (AUS), men da var de allerede for sent å skulle beholde IPS-spesialistene (som AUS-spesialister).

Hun fortalte så litt om funnene deres (Rognli et al 2023). Sosioøkonomisk er det lønnsomt å sette inn arbeidsrettede tiltak. De hadde også erfaring med at over tid opplevdes det som avlastende for behandlere at IPS-jobbspesialister kom inn. Det var også mange positive tilbakemelding fra brukerene, særlig “Jeg er en sånn som jobber.”.

Rognli har sammen med andre i IPS-miljøet i Norge publisert en artikkel i psykologtidsskriftet i fjor om “Arbeidsrettet behandling ved alvorlig psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten” (Lystad et al 2022). For denne artikkelen fikk de Bjørn Christiansens minnepris.

Å opprettholde en balanse: Hvorfor, og hvordan jobbe eller studere når jeg kan bli både syk og utbrent?

Til slutt var det et panel med brukere/erfaringskonsulenter som delte sine tanker og erfaringer med arbeidsrettede (og studierettede) tiltak. Struktur ble nevnt som en viktig faktor. Det kan være motiverende å komme i jobb, men det kan også bli feil hvis man ikke får den rette oppfølgingen. Hvis man føler seg utnyttet eller ikke anerkjent i jobben f.eks. Det var også negative erfaringer hvor man forteller behandler hva man trenger, så blir dette overkjørt av behandler i etterkant.

Det som satt igjen etter denne korte paneldebatten er en som opplevde at noen tok av ham pasientuniformen og satte på ham arbeidsuniformen, og det betydde mye.

Skrevet i konferanse, Psykiatri | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Schizofrenidagene 2019 – torsdag 07.november – del 2

Hidden from view: Emotion and its expression in psychosomatic symptoms

Allan Abbass er psykiater og professor ved Dalhousie University i Canada. Han har spesialisert seg og forsket på bruk av intensiv korttids dynamisk psykoterapi (ISTDP), særlig på medisinsk uforklarlige symptomer. Han skulle i dag snakke om sin forståelse av bakgrunnen for psykosomatiske symptomer.

Les videre
Skrevet i konferanse, Psykiatri | Legg igjen en kommentar

Schizofrenidagene 2019 – torsdag 07.november – del 1

Den andre dagen av fagkonferansen ble åpnet av journalist og musiker Kristine Hovda (hun har også utgitt en selvbiografisk bok i år om sitt forhold til troen sin). Hun åpnet med sangen “Find me in the morning” (spotify, youtube).

Deretter ble vi ønsket velkommen til en ny konferansedag av Terese Grøm, generalsekretær i LEVE (Landforeningen for etterlatte ved selvmord). Hun tok opp at det er viktig å spre informasjon om LEVE. Vi må stå sammen for å gjøre en bedre jobb, og gjøre det bedre for oss alle.

Les videre
Skrevet i konferanse, Psykiatri | Legg igjen en kommentar

Schizofrenidagene 2019 – onsdag 06.november – del 2

Parallelle miniseminarer: Krigsrelatert PTSD-behandling med virtual reality eksponeringsterapi (VRET)

Etter lunsj var det tid for parallelle miniseminarer, og jeg valgte å gå høre om bruk av Virtual Reality (VR) i eksponeringsterapi mot krigsrelatert PTSD. Kaptein/psykolog Christer Lunde Gjerstad (t.v. i bildet) og orlogskaptein/psykiater Erik Salvador (t.h.) ved Institutt for militærpsykiatri og stridsmestring (IMPS) ved Forsvarets sanitet (FSAN) kom for å fortelle om dette. De har begynt å prøve ut dette for norske veteraner med PTSD etter deltagelse i internasjonale operasjoner. De siste tyve årene har norske soldater deltatt mer i internasjonale stridsituasjoner (ikke lov å kalle det “krig”), og de forsker på hvordan det går med soldatene og hvordan man kan hjelpe dem. De viste bl.a. til UNIFIL-rapport (denne?) og en Afghanistan-rapport de hadde publisert.

Les videre
Skrevet i konferanse, Psykiatri | Legg igjen en kommentar

Schizofrenidagene 2019 – onsdag 06.november – del 1

Det er gått fire år siden sist jeg var på Schizofrenidagene (se oversikt over alle tidligere konferanser jeg har skrevet fra), og endelig bød anledning seg for å dra til Stavanger Forum for fagkonferansens tre dager.

Etter kulturell åpning med Randi Tytingvåg Trio, ble vi ønsket velkommen av ordføreren i Stavanger, Kari Nessa Nordtun. Schizofrenidagene har nå blitt arrangert i 30 år, og Nordtun snakket om den gangen de startet opp. Da var det ikke en gang lov med plakater som annonserte hendelsen, i motsetning til hvordan det er nå. Hun tok videre opp økende psykiske helseplager nedover i barneskolen, og litt om hvordan dette går inn i årets hovedtema “Stressologi”. Til slutt oppsummerte hun fra et av spesialseminare som gikk de to tidligere dagene hvor man la vekt på viktigheten av å logge av [nettet] og logge på hverandre.

Les videre
Skrevet i konferanse, Psykiatri | 1 kommentar

Traumekonferansen 2019 – Dag 3 – Fredag 24.mai – Del 1

Det er nå en stund siden sist jeg skrev på bloggen. Det var under traumekonferansen i Kristiansand i mai. Dessverre fikk jeg ikke tid til å skrive om den tredje og siste dagen der, som var den “norske” dagen (de andre dagene er det foredrag på engelsk). Mellom full jobb, familie, videreutdanning (UPP/SEPREP) og andre aktiviteter er det vanskelig å få tid til det, eller som Ingvard Wilhelmsen nok ville sagt det: jeg valgte å ikke sette det høyt nok opp på prioriteringslisten.

Men bedre sent enn aldri. Jeg tok mange notater som jeg har prøvd å finne frem til igjen i dag, og om det blir noe kortere og mindre detaljrikt enn vanlig, så tenker jeg at det likevel var såpass mye interessant den dagen, at det er verdt å dele. Det er også mulig å jukse litt siden foredragene fortsatt ligger ute. Siden det er fem måneder siden er det også sannsynlig at det dukker opp flere feil, så ta forbehold om at dette er et en-persons-referat. Det kan også være mulig å se at jeg i mai fikk skrevet de første avsnittene, og at det derfor blir mindre detaljert etter hvert.

Les videre
Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Traumekonferansen 2019 – Dag 2 – del 2 – Torsdag 23.mai

Behandling av dissosiative lidelser: TOP DD-studien utfordrer myter og peker på nye kliniske retninger

Etter lunsj var det psykolog og professor Bethany Brand fra Maryland i USA. Hun både behandler og forsker på traumerelaterte lidelser, samt jobber som sakkyndig. Hun leder en internasjonal studie på dissosiative lidelser som hun skulle fortelle mer om her i dag.

Det er mange forfattere som mener at hvis hvis du forsøker å behandle dissosiative lidelser, så blir de verre. I USA har det også behandlere blitt stevnet for retten pga dette. (Så det er viktig å ha god forskning på dette.)

Les videre
Skrevet i Ukategorisert | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Traumekonferansen 2019 – Dag 2 – del 1 – Torsdag 23.mai

Barndomstraumer og psykose: Evidens og mekanismer

Første foreleser i dag var den italienske psykologen Filippo Varese. Han tok doktorgraden sin ved Universitet i Wales, og jobber nå ved Universitetet i Manchester. Siden i fjor har han vært leder for “the Complex Trauma and Resilience Research Unit (C-TRU)”. Han forsker på hvordan psykologiske og kognitive faktorer virker på utvikling av psykosesymptomer. Særlig har han sett på barndomstraumer og hvilke mekanismer som ligger bak sammenhengen med psykoseutvikling. Han startet med å si at han var glad for å være på en konferanse som går rett inn på forskningsfeltet deres.

(Jeg blir litt usikker på hvordan jeg skal oversette begrepene “childhood adversity” og “Adverse Childhood Experience (ADE)”. En direkte oversettelse ville blitt “erfaring med motgang i barndommen”, men det er mer alvorlig enn “motgang”. Det er som regel snakk om traumer i barndommen, inkludert “negative”/neglekt. Det kan være at jeg bruker begreper litt om hverandre her, noen ganger skriver på engelsk “i hermetegn”, og noen ganger bare oversetter med barndomstraumer eller “negative hendelser i barndommen” som i overskriften her, eller bare bruker begrepet ADE.)

Les videre
Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Traumekonferansen 2019 – Dag 1 del 2 – Onsdag 22.mai

Timing av intervensjoner i traumebehandling ved bruk av SEL-modellen for psykose

Etter lunsj skulle Pamela Fuller fortelle om SEL-modellen sin (Survival-Existing-Living). Hun har en PhD fra Universitetet i Florida og er i dag tilknyttet University of Utah School of Medicine og er også privatpraktiserende psykolog. Hun har erfaring fra arbeid med både barn og voksne, traumebehandling og psykoterapi for psykoselidelser. I 2013 utga hun boken “Surviving, Existing, or Living – Phase-specific therapy for severe psychosis“, og det var denne SEL-modellen hun skriver om i denne boken hun i dag skulle presentere.

Les videre
Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar